Voorwaarden voor gebruik


Al deze voorwaarden hebben betrekking op de Vakantiewoning Het Roodborstje, Mosselsepad 24-6, 6731 SM Otterlo

Begripsbepalingen

 • De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 • De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
 • De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van het vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.
 • Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
 • Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
 • Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf via bankoverboeking betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
 • Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.


Reservering

 • Jullie kunnen via onze website (bij voorkeur), telefonisch en per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen jullie reservering binnen 48 uur per e-mail. Waarna je van ons een factuur ontvangt.
 • De aanbetaling 50% van de totale huursom dient binnen 14 dagen te worden voldaan bij ontvangst van de factuur.
 • De andere 50% dienen jullie 6 weken voor de aankomstdatum aan ons te hebben overgemaakt. Indien jullie reservering ligt binnen 6 weken voor de aankomstdatum moeten jullie bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 • Na ontvangst van de aanbetaling door vakantiewoning Het Roodborstje wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 • Huurder draagt zelf zorg voor een annuleringsverzekering.


Annulering

 • Wij behouden ons het recht voor om jullie reservering te annuleren indien jullie je niet houden aan de genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat jullie niet van jullie betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.
 • Indien jullie tot annulering besluiten, om welke reden dan ook, zijn jullie ons schadeloosstelling verschuldigd.
  • Deze bedraagt bij annulering tot: 2 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom (excl. kosten en borg)
  • 2 maanden voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom (excl. kosten en borg)
  • binnen 7 dagen voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom 


Betaling

 • De huursom (exclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 • Een aanbetaling van 50% dient bij de boeking na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te geschieden.
 • Uiterlijk 6 weken voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.
 • Bij boekingen binnen 6 weken voor aankomst dient het gehele bedrag inclusief borg via de bank te worden voldaan.
 • Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 • Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 • Indien vakantiewoning Het Roodborstje door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Vakantiewoning Het Roodborstje verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.


Borgsom

 • De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van €350 moet voor aankomst via een bankoverboeking worden betaald.
 • Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 • De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct via een mail of app door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.
 • Indien er toch is gerookt in de vakantiewoning Het Roodborstje wordt de borg niet geretourneerd.
 • De eindcontrole op schades wordt na vertrek door de schoonmakers gedaan.


Energiekosten

Zoals bekend zijn de kosten voor energie (gas en elektra) enorm gestegen in de afgelopen jaren. Wij als verhuurder hebben al maatregelen genomen door het aanschaffen van een nieuwe “zuinige” ketel en een nieuw verwarmingssysteem. Tegelijkertijd merken wij dat huurders hier al dan niet bewust mee omgaan. Tevens merken wij dat regelmatig elektrische auto’s worden opgeladen via de stopcontacten buiten. Het voelt niet eerlijk om hiervoor een prijsstijging door te voeren aan alle huurders. Daarom hebben we besloten om het normale verbruik nog steeds onderdeel te laten zijn van de huurprijs. Echter, extra verbruik boven het normale verbruik zullen wij doorberekenen.

We hebben verschillende testen uitgevoerd en komen tot het volgende normale verbruik per dag bij volle bezetting: Gas: 5 m3 Elektra: 8 KwH Water: 1m3 Het extra verbruik berekenen wij door tegen kostprijs, de kosten die wij betalen aan het park, wij maken hier dus geen winst op: Elektra: 0,60 per KwH Gas: 2,34 per m3 Water: 2,71 per m3 Het extra verbruik zal worden verrekend met de reeds betaalde borg.


Ontvangst sleutel

 • De huurder krijgt, een week voor de aankomstdatum per mail of sms en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 150.
 • Alle kosten die ontstaan doordat jullie de woning niet op tijd opleveren, worden op jullie verhaald. Goederen die worden aangetroffen na jullie vertrek, bewaren we een redelijke periode voor jullie, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op jullie kosten.
 • Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning Het Roodborstje wordt hiervoor € 50,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.


Aansprakelijkheid

 • De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 • De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 • Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.
 • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.
 • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde voor eigen risico van de eigenaar een/of belanghebbende.


Aantal personen

 • Het aantal personen dat in een vakantiewoning Het Roodborstje volgens boeking mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan 12 per woning.
 • Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.


Schoonmaak

 • Voor eindschoonmaak wordt €125 in rekening gebracht.
 • Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiewoning Het Roodborstje bij aankomst via 06 28263726 zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 • Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.


Roken

 • Roken is in de vakantiewoning Het Roodborstje niet toegestaan.
 • Wanneer u in de tuin rookt, gelieve de peuken in de prullenbak te gooien.


Huisdieren

 • Meenemen van huisdieren is toegestaan en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.
 • Het maximale aantal is 1 huisdier per boeking.
 • Honden dienen te allen tijde buiten de vakantiewoning op het gehele terrein aangelijnd te zijn.
 • Schade veroorzaakt door een hond wordt verhaald op de eigenaar die te allen tijde verantwoordelijk is voor zijn/haar hond.
 • De hond moet uitgelaten worden buiten het complex. Mocht er toch sprake zijn van een ongelukje op het erf, dan moet dit door het baasje opgeruimd worden, want gasten na en naast u moeten hier geen hinder van hebben.
 • Er wordt €50 extra in rekening gebracht per huisdier.
 • Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.
 • Voor een meegenomen kat geldt hetzelfde. Voor de kat moet daarom een kattenbak meegenomen worden.
 • Het huisdier moet uiteraard goed opgevoed zijn en geen schade veroorzaken aan het interieur.
 • Het huisdier mag niet in de slaapvertrekken komen.
 • Het huisdier mag alleen in de bench in de woonkamer verblijven.
 • Wij hebben geen manden, dekens, voerbakken, kattenbakken voor huisdieren. Dit moet u dus zelf meenemen.


Aankomst- en vertrektijden

 • De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag.
 • Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.
 • De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 • Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.


Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 • In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 • De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 • De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 • De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 • Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.


Disclaimer

 • Door het maken van een boeking worden jullie opgenomen in ons adressenbestand. Als jullie hier geen prijs meer op stellen dan kunnen jullie dat doorgeven door een mail te sturen naar veluwenoorderpark@gmail.com. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij jullie persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken jullie gegevens om de status van jullie reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om jullie de nodige gegevens over jullie verblijf toe te zenden en tenslotte om jullie op de hoogte te houden van onze diensten.
 • Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Vakantiewoning Het Roodborstje is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.